W NASZEJ PORADNI PROWADZIMY WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  • Rodzice jeśli niepokoi Was coś w rozwoju Waszego dziecka zapraszamy do Naszej poradni. Jeśli macie opinię O WWR zaplanujemy terapię.
  • Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka?

W przypadku dzieci małych mówi się często o rozwoju ruchowym w kontekście powiązań
motoryki i funkcji poznawczych ? rozwój psychoruchowy. Dlatego braki w rozwoju ruchowym
często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym. W pierwszych
miesiącach życia opóźnienia w rozwoju ruchowym to jedyny często sygnał nieprawidłowości
w rozwoju dziecka. Zaobserwowanie tych nieprawidłowości powinno skutkować pogłębioną
diagnozą lekarską i psychologiczną. Poniżej zostaną przytoczone etapy rozwojowe dla kilku
umiejętności jak podnoszenie główki, stanie, siedzenie ? pozwoli to zaobserwować dziecko pod
tym kątem. Jeżeli widać duże odstępstwa od podanych poniżej norm, warto skonsultować się
z lekarzem, psychologiem, pedagogiem czy logopedą.

  • Podnoszenie główki

Wiek w miesiącach

Umiejętności, które dziecko powinno w danym wieku posiąść

1 Odrywanie noska od materaca, niskie unoszenie głowy

2 Unoszenie głowy pod kątem 45 stopni

3 Unoszenie głowy pod kątem 90 stopni i trzymanie sztywnej głowy przez około jedną minutę podczas pionowego trzymania

4 Unoszenie głowy pod kątem 90 stopni, utrzymywanie sztywnej główki podczas pionowego trzymania

5 Unoszenie się na przedramionach, odwracanie głowy w kierunku bodźca

6 Swobodne odwracanie głowy w kierunku bodźca, utrzymywanie sztywnej główki w pozycji pionowej

Umiejętność siedzenia

Wiek w miesiącach

Oczekiwane umiejętności

3 Pierwsze krótkie próby siedzenia z całkowitą pomocą opiekuna (warunek: dziecko utrzymuje sztywno główkę)

4 Dalsze doskonalenie umiejętności siedzenia z całkowitym podparciem i z pomocą opiekuna

5 Samodzielne siedzenie z podparciem

6 Samodzielne siedzenie bez podparcia

7

Samodzielne siedzenie bez podparcia, zdolność wykonywania ruchów

w pozycji siedzącej

8 Samodzielne siadanie

Stanie
Wiek w miesiącach Oczekiwane umiejętności

3 Pierwsze próby przyjmowania pozycji stojącej, dziecku udaje się na krótko usztywnić nogi w kolanach

4 Podtrzymywane pod pachy niemowlę opiera nóżki o podłoże i utrzymuje nanich ciężar ciała

5 Niemowlę doskonali umiejętność utrzymywania sztywno prostych nóżek

6 Podciągane za rączki przechodzi z pozycji leżącej lub siedzącej do stojącej,

w pozycji stojącej podejmuje pierwsze próby stawiania kroczków

7 Dziecko samodzielnie stoi

8 Pierwsze próby samodzielnego wstawania po uchwyceniu się podporyi podciągnięciu

9 Dziecko doskonali umiejętność podnoszenia się, korzystając z niewielkiej podpory

10 Pierwsze próby samodzielnego podniesienia się z klęku lub raczkowania

Chodzenie

Wiek
w miesiącach
Oczekiwane umiejętności

6 Pierwsze próby stawiania kroków podczas przytrzymywania pod pachy

7 Samodzielnie stanie z podparciem, próby wykonywania małych kroków

8 Doskonalenie sprawności zdobytych w siódmym miesiącu

9

Stawianie kroków z równoczesnym przytrzymywaniem się obiema rączkami

np. brzegu łóżka

10 Chodzenie z prowadzeniem za obie rączki

11 Chodzenie z przesuwaniem przed sobą, jako podpory, np. krzesła

12?14 Samodzielnie chodzenie

Etapy rozwoju dużej motoryki w drugim roku życia
Wiek
w miesiącach
Oczekiwane umiejętności

12?13 Samodzielne chodzenie

13 Przysiadanie

16 Kopanie piłki

16?17 Wspinanie się

17 Rzucanie piłki

16?18 Bieganie

19?20 Wchodzenie po schodach

21?22 Pierwsze próby rozbierania się

22?23 Podskakiwanie

21?24 Pierwsze próby jazdy na rowerku

Etapy rozwoju małej motoryki w drugim roku życia
Wiek
w miesiącach
Oczekiwane umiejętności

13-14 Doskonalenie chwytu pęsetkowego

13-15 Nieporadne posługiwanie się łyżką lub widelcem

13-15 Rysowanie znaczków, bazgranie

13-16 Picie z kubka

13-18 Wkładanie klocka do otworu w deseczce

13-17 Pierwsze próby samodzielnego mycia zębów

16-17 Budowanie wieży z 2 klocków

16-18 Budowanie wieży z 4 klocków

19 Budowanie wieży z 5 klocków

21 Budowanie konstrukcji na płaszczyźnie

21-22 Odkręcenie pokrywek

24 Budowanie wieży z 6 klocków1

Rozwój mowy
Wiek Oczekiwane umiejętności
2 miesiąc życia

Dziecko zaczyna produkować jednosylabowe dźwięki zwane głużeniem ? aa,

uuu, czasem połączenie samogłoski i spółgłoski, np. guuu

6 miesiąc życia

Dziecko powinno gaworzyć. Gaworzenie polega na łączeniu przez dziecko

identycznych dźwięków w rodzaju bababa

1-2 rok życia

Okres wyrazu. Na ten okres przypada wielki postęp w rozwoju mowy.

Wynika to przede wszystkim z poszerzania kręgu doświadczeń. Dziecko

powinno wymawiać wyrazy. Dziecko używa właściwie wszystkich samogłosek

oprócz nosowych: ę, ą, oraz wymawia znaczną ilość spółgłosek: p, b, m, n, t, d, k, ś, ć

2-3 rok życia

Buduje pierwsze dwuwyrazowe zdania. Dziecko trzyletnie w zasadzie

wymawia już wszystkie samogłoski, z wyjątkiem nosowych, i spółgłoski:

Dziecko wymawia prawidłowo następujące głoski: a, o, e, y, u, i, ą, ę, p,

m oraz zmiękczenia (pi, bi, mi), f, w (?, wi), t, d, n, l, ń (li), ś, ź, ć, k, g,

(ki, gi), ch, j, ł

3-7

Okres swoistej mowy dziecięcej:

Częstym zjawiskiem w wypowiedziach dziecka jest metateza, czyli

przestawianie głosek, a nawet całych sylab (latana zamiast altana). Zdarza

się też zjawisko asymilacji, czyli upodobnienia (bebek, zamiast chlebek).

Innym zjawiskiem językowym dzieci w tym wieku jest kontaminacja,

czyli budowanie wyrazów na zasadzie łączenia dwóch wyrazów w jeden.

Pod koniec 4 roku życia pojawia się głoska r, wcześniej pomijana lub zastępowana

innymi głoskami: l lub j. Około 4?5 roku życia pojawia się w wymowie dziecka

szereg szumiący: sz, ż, cz, dż.

Dziecko 7-letnie powinno w zasadzie wymawiać wszystkie głoski

prawidłowo.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego
wspomagania?
Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły
orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

  • Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
  • Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba

wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogicznologopedyczne.

Zostaną one wykonane w poradni
Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni
następujące dokumenty:

– zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (otrzymają druk w poradni),

– opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,

– wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (odpowiedni druk otrzymają w poradni).

 

 

 

zródłohttp://www.naszaporadnia.eu/pdf/poradnik_wczesne_wspomaganie.pdf