Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie.

TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!!

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają  obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Z terapii mogą korzystać dzieci:WCZESNE WSPOMAGANIE

  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • zaburzeniami neurologicznymi,
  • zespołami uwarunkowanymi genetycznie,
  • wcześniactwem oraz innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu.

Konsultacje i zajęcia w ZESPOLE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU są bezpłatne.

OFERUJEMY:

pomoc psychologiczno-pedagogiczną

opracowujemy Indywidualne Programy Terapeutyczne dla każdego dziecka,

wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka.

ZAPEWNIAMY:

Terapię ruchu (rehabilitacja, ruch rozwijający W. Sherborne),

Terapię Integracji Sensorycznej

Ogólnorozwojową terapię psychologiczną,

Terapię logopedyczną,

Usprawnianie widzenia,

Stymulację wielozmysłową w salach terapeutycznych

Psychomotorykę

Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu pomocy dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU.

Wymagane dokumenty przyjęcia dziecka do ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagoiczną,

Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki,

Dokumenty należy składać w siedzibie.