Oferta szkoleń/warsztatów dla rad pedagogicznych
Każdy kto naucza innych, musi sam aktywnie rozwiązywać różne trudne kwestie, umieć aktywnie szukać odpowiedzi oraz argumentów na rzecz otwartej stale postawy humanistycznej.

Doskonalenie ma służyć rozwojowi zawodu nauczyciela/wychowawcy. Przechodzi ono przez następujące etapy:
– wzorów metodycznych,
– refleksji krytycznej nad własną pracą,
– samowiedzy,
– samokontroli,
– innowacji.
Faza samowiedzy i samokontroli po przez pogłębianie wiedzy psychologicznej, dzięki własnej refleksji nadswoją pracą – osiąga dokładniejszą samowiedzę.
Warsztaty te zostały przygotowane z myślą o osobach które, chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie pracy zdrugim człowiekiem. Każde ze szkoleń skupia się na różnych aspektach edukacji i pomocy. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, a ich celem jest rozwój konkretnych zasobów i umiejętności potrzebnych w pracy ludźmi.
Trudne rozmowy w szkole – budowanie współpracy z rodzicami
Rodzic roszczeniowy, agresywny, manipulujący, bezradny, bywa trudnym partnerem dla nauczyciela. Gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, ma trudności w nauce, zaburzenia rozwoju społeczno – emocjonalnego, systemowa współpraca jest konieczna, aby pomoc była efektywna. Niejednokrotnie pojawia się jednak wzajemna nieufność, a frustracja, lęk i złość wywołują reakcje agresywne zamiast dążenia do porozumienia. Szkolenie uczy radzenia sobie z emocjami i takiego prowadzenia trudnych rozmów, które prowadzi do porozumienia.
Cele:
– poznanie sposobów aktywnego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji
– poznanie i przećwiczenie narzędzi konstruktywnego stawiania granic w sytuacjach konfliktowych
– trening rozpoznawania zachowań manipulacyjnych, agresywnych i radzenia sobie z nimi
– nauka wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w budowaniu porozumienia i długotrwałej współpracy
Program szkolenia:
Efektywna komunikacja w systemie szkolnym
Empatia i stawianie granic
Rozpoznawanie zachowań agresywnych i manipulacyjnych
Narzędzia konstruktywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu pozytywnego klimatu rozmowy z rodzicami uczniów
Podstawy negocjacji i mediacji
Budowanie długotrwałej współpracy z rodzicami
Relacja-trening umiejetności komunikacyjnych i wychowawczych
Komunikacja w nauczaniu i wychowaniu, czyli jak przez słowo wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. Kontakt nauczyciel – uczeń opiera się na relacji człowieka z człowiekiem. Proces edukacji kończy sięsukcesem wtedy, gdy dochodzi do współpracy między pedagogiem jego podopiecznym. Warsztat nauczy Państwa, jak porozumieć się z młodą osobą i zwiększy efektywność Waszej pracy.
Program szkolenia:
– jak pomagać uczniom w budowaniu własnej samodzielności (nauka i inne formy aktywności życiowej), w rozwijaniu chęci do współpracy (z osobami znaczącymi (np. nauczyciele).
– jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z własnymi emocjami, rozwiązywaniem własnych problemów i dbania o własne potrzeby.
– budowanie racjonalnej wiedzy o sobie samym, opartej na dobrej znajomości swoich umiejętności, możliwości i ograniczeń.
Zaznajomienie uczestników z takimi technikami porozumiewania się, które mogą:
– wspierać ich w budowaniu własnego autorytetu w środowisku dzieci (młodzieży),
– dawać im większą pewność reakcji w sytuacjach dla nich trudnych, np. agresja słowna, komunikacja nie wprost, gry interpersonalne itp.
– pomagać im w lepszym zadbaniu o siebie (swoje emocje i potrzeby) w sytuacji codziennego natłoku zawodowych obowiązków.

Skuteczny nauczyciel – praca na zasobach
Zadaniem pedagoga jest mobilizowanie uczniów do dawania z siebie wszystkiego, co w nich najlepsze, dociągłego rozwoju. Do wydobywania potencjału z innych, konieczna jest jednak świadomość własnychmożliwości. Pozwólcie sobie odnaleźć bogactwo Waszych zasobów i bądźcie przykładem dla swychpodopiecznych.

Sztuka zrozumienia – umiejętność udzielania pomocy
Każdy uczeń oczekuje od swych pedagogów konkretnych wiadomości i kompetencji. Często jednakważniejsza od wiedzy jest dla niego potrzeba bycia zrozumianym i wysłuchanym, akceptowanym. Szkoleniedaje możliwość zapoznania się ze sposobami właściwego reagowania, co pozwala zwiększyć skuteczność
podejmowanych przez pomagającego działań.

Czy nauczane ma jeszcze sens? Autorefleksja narzędziem pracy nauczyciela.
Wypalenie i stres zawodowy – jak zapobiegać, jak sobie radzić. Realizacja poprzez określanie zasobów i obszarów problemowych. Oddziaływań i metod psychoedukacji i treningów kompetencji psychologicznych, treningu metod relaksacji.

Program:
• Przejawy wypalenia i nadmiernego obciążenia stresem zawodowym w pracy nauczyciela, pedagoga,wychowawcy.
• Konsekwencje w życiu osobistym, zawodowym i w relacjach międzyludzkich.
• Osobiste sytuacyjne i międzyludzkie źródła lub uwarunkowana wypalenia/obciążenia stresem.
• Budowanie indywidualnych programów profilaktyki radzenia sobie.
• Metody i techniki relaksacyjne, komunikacyjne itd. przydatne w radzeniu sobie ze stresem.

Czas trwania szkolenia/warsztatu 5h.
Ilość osób w grupie 6-12.
Szkolenia prowadzi mgr Anna Nowicka – psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener zajmuje się terapią,psychoedukacją, psychoprofilaktyką oraz wszelką formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciuo paradygmat psychodynamiczny.
Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii Polskiego TowarzystwaPsychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz PTPPd.Swoją wiedzę i umiejętności zdobywała min. w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym – StudiumSocjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Krakowskim Centrum Psychodydaktycznym w SzkolePsychoterapii Psychodynamicznej. Staż kliniczny i praktykę zawodową odbyła na I Oddziale LeczeniaNerwic w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ „Zdroje” . Jest zrzeszona w Polskim TowarzystwiePsychoterapii Psychodynamicznej.