Wpis do Ewidencji Działalności Oświatowej pod nr WOś-S.4430.566.2012

Poradnia wydaje opinię w następujących sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 2. pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 2. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 3. udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 4. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 5. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 6. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
 7. innych, określonych w odrębnych przepisach, w tym między innymi:
 • 10a) o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
  w trakcie roku szkolnego
 • 10b) o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • 10c) w celu zezwolenia na zatrudnienie młodocianego do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • 10d)  w celu zaopiniowania możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą
 • 10e) o objęcie pomocą psychologiczno ? pedagogiczną w szkole lub przedszkolu

Zasady wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów
o specyficznych trudnościach w uczeniu się:

KROK 4A

Przypominam, dla kogo zakładamy kartę indywidulanych potrzeb ucznia (KIPU) i opracowujemy plan działań wspierających (PDW).
A zatem dla:
 • ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidulanego
 • ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 • ucznia, wobec którego nauczyciel lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady wydawania opinii

Nowe przepisy regulują także zasady wydawania opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Są one następujące:
 • opinia poradni p-p może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy SP i nie później niż do ukończenia SP
 • dopuszcza się wydawanie opinii uczniom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:
 • na wniosek nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców
 • na wniosek rodziców
Wniosek ten, wraz z uzasadnieniem, powinien być złożony do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje tenwniosek, wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni p-p, opiekującej się szkołą, i informuje rodziców.