Indywidualnym toku nauki

Art. 66 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
( Dz. U. Nr 3, z 2002r. poz.28)

  • na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia ,
  • po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  • dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna,
  • odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej