mgr Agnieszka Gerula – Dyrektor Poradni

  Pedagog wczesnoszkolny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, trener Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej

  Pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jest to moja pasja, którą realizuję od 17 lat. Ogromną radość sprawia mi możliwość rozwijania umiejętności, a także kształtowanie osobowości małego człowieka.

  Wiek wczesnoszkolny to okres intensywnego rozwoju i wielu zmian. Cieszę się, że mogę tym zmianom towarzyszyć i co więcej- mieć na nie wpływ. Staram się być zawsze obok dziecka, dostrzegać jego potrzeby i wspierać ze wszystkich sił.

  Jestem także terapeutą pedagogicznym. Od początku swojej pracy prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie ukrywam, że ta aktywność sprawia mi szczególną radość, gdyż jestem bezpośrednim świadkiem rozwijania skrzydeł” u dzieci, które były zagubione, niepewne swoich możliwości.

  Od trzech lat spełniam się także jako logopeda. Ukończyłam podyplomowe studia z tego zakresu, gdyż dostrzegłam, że coraz więcej moich uczniów ma kłopoty z prawidłową wymową oraz szeroko pojętą komunikacją językową. Doświadczenia zdobywam prowadząc terapię logopedyczną w szkole oraz przedszkolu. Mowa to niezbędna umiejętność, która pozwala poznać i zrozumieć świat. Komunikując się z otoczeniem wyrażamy siebie i możemy aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest, aby każde dziecko miało możliwość wyrównania swoich szans.

  Prywatnie moją pasją jest fitness. Od wielu lat jestem instruktorem zajęć grupowych. Bardzo lubię też bieganie na długie dystanse. Uważam, że ciało jest oknem duszy i dlatego tak ważne jest, aby było zdrowe i silne. Ruch jest odskocznią od codziennych zmagań. Oprócz zdrowia i dobrego samopoczucia zapewnia mi odpowiedni poziom endorfin.

  Uwielbiam też śpiewać. 21 lat temu rozpoczęłam przygodę ze śpiewem chóralnym w Chórze Uniwersytetu Szczecińskiego, która trwa do dziś…

   

    Dr Andrzej Kokiel – psychoterapeuta

    Jestem doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzę zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jestem opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii.  Ukończyłem czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda. Doświadczenie terapeutyczne potwierdza wieloletnia praktyka oraz staż kliniczny zrealizowany w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych szpitala „Zdroje”.
    Zajmuje się w szczególności diagnozą, interwencją kryzysową i psychoterapią ukierunkowaną na młodzież i osoby dorosłe. Realizowana praktyka podlega systematycznej superwizji zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracy terapeutycznej.

     

      mgr Małgorzata Pysiewicz

      Neurologopeda, glottodydaktyk, pedagog, terapeuta metodą werbo – tonalną.

      Jestem osobą sukcesywnie podnoszącą swoje kwalifikacje, zdobywającą nowe umiejętności, by jak najlepiej i najskuteczniej łącząc elementy zdobytej wiedzy, pomóc dzieciom i dorosłym w ich  codziennym funkcjonowaniu, oraz lepszym komunikowaniu się z otoczeniem.

      Szkoły, kursy i warsztaty:

      • Uniwersytet Szczeciński – Pięcioletnie magisterskie studia pedagogiczne
      • Uniwersytet Szczeciński – Podyplomowe studia z zakresu Język Polski
      • Uniwersytet Szczeciński – Podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki                                                     Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
      • Uniwersytet Szczeciński – Podyplomowe studia z zakresu Logopedii                                           i Glottodydaktyki
      • Pomorski Uniwersytet Medyczny – Neurologopedia
      • Salon edukacyjny „Empiria”:

                Funkcjonalna terapia ręki- doskonalenie sprawności manualnej

                i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi.

      • Centrum Kształcenia Aternatywnych Metod Komunikacji w Szczecinie:

                Poziom średniozaawansowany kursu Systemu Językowo – Migowego

      • Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej:

                Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej polegająca na                wzmocnieniu lub wytworzeniu świadomości ciała, równoważeniu napięcia           mięśniowego, aktywizowaniu mechanizmów integracji sensoryczno –           motorycznej.

      • Gabinet logopedyczno – pedagogiczny „Global”

                Trzystopniowe warsztaty : ”Wykorzystanie elementów metody

                werbo – tonalnej” w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy

      • Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki:

                warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo –                 profilaktycznych „Spójrz Inaczej”

      • Warsztaty pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Neurologopedycznego i Stowarzyszenia Alzheimerowskiego:

               ٭Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej”,

               ٭Diagnoza i terapia dysfagii”,

               ٭Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych

                  w teorii i praktyce”

      • Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku:

               „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”

      • Fundacja Bonum Commune:

               warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży –        następstwa-diagnostyka i planowanie terapii.

        mgr Joanna Hliwa

        Pedagog specjalny- oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej trener ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, trener Edukacji przez Ruch Doroty DziamskiejOd 20 lat mam ogromną przyjemność pracy z dziećmi. Dawno temu zdecydowałam, że będą to dzieci, które nie dostały od losu tego, co ich zdrowi rówieśnicy. Dlatego zdecydowałam się studiować pedagogikę specjalną i swoje serce poświęcić właśnie im. Moja praca daje mi ogromną satysfakcję, choć podopieczni wymagają szczególnej troski i zaangażowania ze strony nauczycieli. To my przecież musimy pomóc im zrozumieć świat, świat, który często wydaje się tak odległy i obcy. Od wielu lat prowadzę nauczanie indywidualne z uczniami o znacznym stopniu niepełnosprawności umysłowej i ruchowej. Widzę jak wiele wysiłku kosztuje ich zdobycie nawet najprostszych umiejętności.W międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Od kilku lat pracuję w przedszkolu integracyjnym, gdzie prowadzę terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Bardzo zasadne wydało mi się ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla przyszłych terapeutów integracji sensorycznej. Zdobytą wiedzę wykorzystuję właśnie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju orzeczeniami. Często zaburzenia integracji sensorycznej stanowią przyczynę wielu trudności w prawidłowym ich funkcjonowaniu.Jako trener ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzę w przedszkolu zajęcia grupowe dla dzieci i ich rodziców. Bardzo często jest to jedna z niewielu okazji, gdzie rodzice mają czas na swobodne baraszkowanie z własnym dzieckiem. Daje to obopólne korzyści.Moją pasją jest śpiew chóralny. Od kilkudziesięciu lat śpiewam amatorsko w szczecińskich chórach. (więcej…)

          mgr Jacek Kurpisz – psycholog

          Zajmuje się diagnostyką oraz terapią w nurcie systemowym.

          Pracuje z osobami cierpiącymi na problemy natury seksualnej (m. in. zaburzenia seksualne, brak akceptacji orientacji seksualnej, osobami transseksualnymi), parami w kryzysie, rodzinami oraz osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi (m .in. nerwicami, depresją, schizofrenią, zaburzeniami osobowości).

          Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pozostaje pod stałą superwizją. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Obecnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w psychoterapii systemowej oraz specjalizacji z psychologii klinicznej. Zajmuje się także pracą naukową i dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie aktualnie robi doktorat na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania seksualnego mężczyzn. Jest autorem kilku publikacji naukowych z dziedziny psychologii klinicznej oraz seksuologii. Prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla profesjonalistów, pacjentów oraz ich rodzin.

            mgr Karolina Matuć

            psycholog, pedagog (specjalność –  resocjalizacja)

            Zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci. Wspieram dzieci w ich wszechstronnym rozwoju oraz radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W swoim działaniu koncentruję się na odkrywaniu
            i wzmacnianiu potencjału dziecka, zwłaszcza tego uznanego za „inne”, odbiegające od powszechnie przyjętego wzorca „grzecznego” ucznia. Prowadzę psychoedukację dla rodziców, pomagam im
            w doborze skutecznych metod wychowawczych. Specjalizuję się w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na wsparcie emocjonalne oraz rozwój ich umiejętności psychospołecznych, które pomagają w lepszym funkcjonowaniu w grupie.

            Podstawą mojej pracy jest otwartość na małego człowieka. Uważam, iż każde dziecko ma potencjał, zasoby, tylko potrzebuje pomocy i inspiracji ze strony dorosłego, żeby odkryć swoją wartość i móc ją realizować.

            Cały czas wzbogacam swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach ukierunkowanych na rozwój zawodowy, jak i osobisty.

            Przykładowe szkolenia, kursy :

            • Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Krakowie – rekomendacja do prowadzenia pracy psychoprofilaktycznej
            • Udział w projekcie “ADHD wyzwanie społeczne czy negacja” realizowanym przez Koło Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie
            • Szkolenie “Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole – czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania”
            • Szkolenie rehabilitacyjno-diagnostyczno-konsultacyjne z wykorzystaniem Metod Kinezjologii Edukacyjnej P. i G. Dennison Gimnastyka Mózgu (I i II stopień)
            • Kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Polskie Towarzystwo Dysleksji – uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć
            • Kurs doskonalący „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka”, Pracownia EGO
            • Kurs doskonalący „Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi”, firma szkoleniowa SET
            • Kurs doskonalący „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”, firma szkoleniowa SET
            • Szkolenie „Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole jako wyzwanie pedagogiczne”, Instytut „ProEduco”
            • Kurs doskonalący „Praca z dzieckiem autystycznym”, firma szkoleniowa SET
            • Szkolenie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – „Terapia osób uzależnionych
             z postanowieniem sądowym – metody pomocy a współpraca międzyinstytucjonalna”

              mgr Ewa Chmielecka

              Psycholog, diagnosta i terapeuta

                mgr Karolina Iwan

                – psychopedagog, terapeuta pedagogiczny,  logopeda, neurologopeda

                Wychodzę z założenia, że mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności człowieka, dlatego od najwcześniejszych lat życia należy dbać o jej prawidłowy rozwój.

                Prowadzę terapię dla dzieci jak i osób dorosłych. Każdego pacjenta traktuje indywidualnie i tak też dobieram sposób postępowania terapeutycznego.

                Posiadam szerokie doświadczenie w pracy z osobami, które dotknięte zostały rozmaitymi wadami i zaburzeniami mowy, pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Downa jak również z dziećmi w normie intelektualnej. Pracuje również z pacjentami o zaburzeniach neurologicznych (afazja, dyzartria) oraz noworodkami (wczesna interwencja logopedyczna)

                W trosce o wysoki poziom logoterapii, uważam że koniecznością jest ciągłe podnoszenie przeze mnie kwalifikacji w odniesieniu do skuteczności metod i form udzielania pomocy.

                Wykształcenie:

                • Pomorskie Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – studia podyplomowe Neurologopedia.
                • Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe Logopedia i terapia pedagogiczna.
                • Akademia Humanistyczo – Ekonomiczna w Łodzi – studia magisterskie psychopedagogika.
                • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna – studia licencjackie – Socjologia zachowań ludzkich.

                Kursy i szkolenia:

                • Certyfikat: Współczesne metody neurorehabilitacji w pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności: Neurointegracja odruchów niemowlęcych.
                • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych
                 z afazją)
                • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna.
                • Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniem OUN.
                • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej.
                • Integracja odruchów twarzy wg Swietlany Masqutowej.
                • Konferencja „Autyzm, – interakcje- porozumienie- dialog w Warszawie przygotowana przez fundację Synapsis.
                • Masaż Shantala.
                • Fas – diagnoza i terapia.
                • Korzystanie z narzędzi TTAP przy badaniu osób z autyzmem
                • Wsparcie i motywacja