• Zapewniamy w naszej Poradni:
 1. kształtowanie prawidłowej mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 2. doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 3. usuwanie wad mowy,
 4. nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
 5. usuwanie zaburzeń głosu,
 6. usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Badamy i Leczymy:
 1. prawidłowy proces nabywania kompetencji i rozwoju sprawności językowej oraz komunikacyjnej,
 2. zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom językowym,
 3. pochodzenie i przyczyny powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy,mechanizm powstawania tych odstępstw,ich związek z innymi zaburzeniami rozwojowymi,ich wpływ na psychikę i funkcjonowanie społeczne, korekta wad wymowy,
 4. reedukacja zaburzeń mowy, w przypadku utraty nabytych już umiejętności porozumiewania się,
 5. terapia zakłóceń i zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń mowy,
 6. oddziaływanie na psychikę pacjenta w celu umożliwienia mu prawidłowego funkcjonowania społecznego,
 7. zapobieganie wtórnym skutkom zaburzeń mowy.