Diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej:

Celem diagnozy dojrzałości i gotowości szkolnej jest psychologiczna oraz pedagogiczna ocena możliwości dziecka. Psycholog ocenia m.in. sprawność intelektualną dziecka (mocne i słabsze strony), funkcje poznawcze odpowiedzialne za naukę czytania i pisania oraz emocje i motywację do pracy. Pedagog ocenia m.in.  gotowość dziecka do nauki czytania, ocenia również zdolność do wykonywania operacji na liczbach.Dojrzałość szkolna to dojrzałość i gotowość dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole obejmująca dojrzałość pod względem fizycznym, umysłowym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego to dziecko, które zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym będzie w stanie realizować nowe, do tej pory nie znane mu obowiązki ucznia.

Dla kogo?

Zaleca się również tę formę diagnozy rodzicom, którzy chcieliby pogłębić lub zweryfikować ocenę dojrzałości szkolnej ich dziecka dokonaną przez nauczycielkę przedszkolną.Diagnozę dojrzałości i gotowości szkolnej warto jest wykonać wówczas gdy dziecko rozwija się nieco inaczej niż większość rówieśników; gdy ma trudności w przedszkolu związane z zachowaniem lub wykonywaniem zadań proponowanych przez przedszkolankę.

Forma pracy:

Diagnoza, na życzenie rodzica, może zakończyć się wystawieniem opinii stwierdzającej gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole lub też wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego.Postępowanie diagnostyczne w tej sprawie składa się z dwóch badań. Celem każdego z nich jest dokonanie zobiektywizowanej oceny rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach w kontekście dojrzałości do realizacji obowiązku szkolnego.

Koszt badania,   wynosi 300 zł.

+ 50 zł wydanie opinii