Wpis do Ewidencji Działalności Oświatowej pod nr WOś-S.4430.566.2012

Poradnia wydaje opinię w następujących sprawach: 

 

  1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
  2. pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
  1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  2. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
  3. udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  4. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
  5. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
  6. przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
  7. innych, określonych w odrębnych przepisach, w tym między innymi:

10a) o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
w trakcie roku szkolnego

10b) o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

10c) w celu zezwolenia na zatrudnienie młodocianego do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

10d)  w celu zaopiniowania możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

10e) o objęcie pomocą psychologiczno ? pedagogiczną w szkole lub przedszkolu

Zasady wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się:

 KROK 4A
Przypominam, dla kogo zakładamy kartę indywidulanych potrzeb ucznia (KIPU) i opracowujemy plan działań wspierających (PDW).
A zatem dla:
?      ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidulanego
?     ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,w tym poradni specjalistycznej
?     ucznia, wobec którego nauczyciel lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Nowe przepisy regulują także zasady wydawania opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Są one następujące:
?       opinia poradni p-p może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy SP i nie później niż do ukończenia SP
?       dopuszcza się wydawanie opinii uczniom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:
?       na wniosek nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców
?       na wniosek rodziców
Wniosek ten, wraz z uzasadnieniem, powinien być złożony do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje tenwniosek, wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni p-p, opiekującej się szkołą, i informuje rodziców.