Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży to zajęcia dedykowane dla dzieci w każdym wieku, w tym zwłaszcza dla dzieci sprawiających tzw. problemy wychowawcze, np. zaburzenia emocji i zachowania, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, w tym problemy z uwagą i koncentracją, problemy w relacjach rówieśniczych, zaburzenia emocjonalne, w tym zwłaszcza: zaburzenia depresyjno – lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia psychosomatyczne.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym, z wykorzystaniem wybranych elementów innych metod i technik szeroko rozumianych oddziaływań psychoterapeutycznych (artterapia, drama, psychodrama, trening umiejętności społecznych, etc).

Zajęcia psychoterapeutyczne mogą się odbywać w obu naszych lokalizacjach, jak również w miejscu zamieszkania dziecka.

Indywidualna terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu:

Indywidualna terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu może być prowadzona zarówno w Ośrodku ODIS (NTPP Świata Ciekawi), jak i w miejscu zamieszkania dziecka. Terapia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, specjalizującego się w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapia prowadzona jest w nurcie behawioralnym, w myśl głównych założeń teoretycznych Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavioral Analysis).

Podczas terapii wykorzystywane są też różne elementy modelu TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children), a także wybrane elementy terapii SI (ang. Sensory Integration), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Programu Aktywności Ruchowej M.Ch. Knillów, elementy Metody Stymulacyjnej Delacato, etc.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) & Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS):

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia grupowe, prowadzone w grupie równolatków, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej. Celem TUS jest też rozwijanie u dzieci i młodzieży (zwłaszcza u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera & ADHD) umiejętności społecznych oraz szeroko rozumianych umiejętności prospołecznych.

Program przewiduje naukę podstawowych Umiejętności Społecznych, takich jak:

 • zawieranie znajomości,
 • umiejętność słuchania,
 • umiejętność zadawania pytań,
 • umiejętność odmawiania,
 • inicjowanie rozmowy,
 • dyskutowanie,
 • reagowanie na krytykę,
 • wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Podczas każdych zajęć TUS obowiązuje tzw. regulamin grupy, który ustalony zostaje wspólnie przez dzieci i terapeutów na pierwszych zajęciach. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, zabaw, scenek dramowych oraz quizów; podczas zajęć wykorzystywane są też elementy artterapii (terapii przez szeroko rozumianą sztukę). W celu motywowania dzieci do aktywnego udziału w zajęciach stosowane są też liczne wzmocnienia pozytywne (nagrody) jako, że dziecko lepiej pracuje, kiedy ma do tego odpowiednią motywację. Zajęcia TUS prowadzone są w małych, maksymalnie 5-osobowych grupach dopasowanych do wieku rozwojowego danego dziecka.

 

Trening Umiejętności Psycho-Społecznych (TUPS) to zajęcia indywidualne z psychologiem (ewentualnie zajęcia w diadzie) dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla nastolatków (w tym dla nastolatków ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera, ADHD, etc). Zajęcia prowadzone są w nurcie tzw. psychologii pozytywnej i mają na celu wzmocnienie naturalnego potencjału rozwojowego każdego dziecka poprzez dostarczenie mu odpowiednich narzędzi psychologicznych. Tym samym zajęcia mają charakter zajęć psycho-edukacyjnych i są swoistym odpowiednikiem zajęć o charakterze rozwojowym dla osób dorosłych (coaching). Celem TUPS jest też rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych i pro-społecznych oraz poprawa ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Program przewiduje naukę podstawowych Umiejętności Psycho-Społecznych, takich jak:

 • wzrost pewności siebie,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania celów,
 • nauka określania celów krótkoterminowych versus celów długoterminowych,
 • określanie alternatywnych sposobów wyznaczania i osiągania celów,
 • tworzenie kompleksowych planów działań,
 • nauka organizacji czasu w szkole i w domu,
 • określenie związku pomiędzy organizacją czasu, a osiąganiem celów życiowych,
 • nauka strategii zarządzania czasem,
 • nauka rozpoznawania swoich mocnych stron,
 • nauka rozpoznawania mocnych stron innych osób,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku własnej osoby,
 • określenie pozytywnych cech swojego charakteru,
 • porównanie skutków fizycznych oraz emocjonalnych myślenia pozytywnego versus myślenia negatywnego,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi,
 • doświadczanie siły i znaczenia myślenia pozytywnego.

Zajęcia reedukacyjne z pedagogiem:

Zajęcia reedukacyjne to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne o charakterze pedagogicznym. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w tym zwłaszcza dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju).

Zajęcia reedukacyjne mają przede wszystkim na celu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji grafomotorycznych dziecka,
 • naukę myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • naukę pisania i czytania,
 • rozwój zdolności matematycznych.