Opinie / nowelizacja

Opinie wydawane przez poradnię:

 

Lp. Opinia dotyczy
Podstawa prawna
1. Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2. Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4. Zwolnienia z nauki drugiego języka § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5. Nauki w klasie terapeutycznej § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6. Dostosowania wymagań edukacyjnych § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
7. Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy §  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
8. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
9. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
10. Specyficznych trudności w uczeniu się § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
11. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Tych opinii nie mogą wydawać poradnie niepubliczne

Od 1 lutego niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą wystawiać opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 314 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).

Od 1 września 2017 r. nie mogą także wydawać opinii:

 • w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe),
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (§  6 rozporządzenia w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki),
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

“Niekochanie – Rozwód i co dalej?”

Warsztaty Grupy zamkniętej, skierowane do rodziców, którzy są w stresującej sytuacji około rozwodowej. Nie radzą sobie z emocjami, mają trudność z przekazaniem informacji o stanie małżeństwa – dzieciom. Czują się wyczerpani i boją się jak przetrwają w nowej sytuacji.

Dwa razy w miesiącu od 20 kwiecień 2018 godzina 10 :00

Plan działania:

1. Czy napewno dojrzeliście do ostatecznej decyzji? Co w sytuacji kiedy jeden z partnerów jej nie akceptuje?
2. Umiejętność przetrwania w trudnej sytuacji mieszkania “razem”
3. Podział obowiązków rodzicielskich.
4. Umiejętne przekazywanie emocji/ rozmów w stosunku Rodzic – Rodzic i Rodzic -Dziecko.
5. Co z tym kochaniem? Aby miłość nie stała się nienawiścią.
6. Granice prywatności i tolerancja decyzyjności.
7. Kiedy jest dobry czas na nowy związek?
8. Akceptacja nowego partnera

 

Galeria zdięć

Darowizna na Salę sportową dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego

Zbieramy Darowizny pieniężne na Wyposażenie Sali do ćwiczeń dla Dzieci z Pogotowia Opiekuńczego W Szczecinie

Fundacja OtoJa

 

 

Liczy się każda złotówka!!!!
Dajmy możliwość rozwoju pasji, zainteresowań, wiary w siebie i lepszą przyszłość.
Dzieci przebywają w placówkach do 18 rż. często nie mają szansy na dom rodzinny.

Odebrane ze strasznych warunków, często po przeżyciu wielkiej traumy życiowej.
Zainteresowanie sportem i rozwój fizyczny do szansa na lepsze jutro dzieci i młodzieży z 11 placówek opiekuńczych w naszym mieście.
Chcemy wyremontować i wyposażyć salę do ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Z Waszą pomocą wierzymy , iż to się uda i zrobimy wspaniąłą niespodziankęjako przezent na święta ” pod choinkę”
My wierzymy i chcemy pomóc ….. Uwierz i TY !!!

WYDARZENIE NA FACEBOOK

FILM Z AKCJI

KONTO do wpłat tylko na ten cel: 
691 950 0001 2006 0625 881 40005 Idea Bank

Kurs 2 stopnie- uprawnienia do metody/Kinezjologia Edukacyjna

KURS KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA I i II stopień. 10- 12 LISTOPADA 2017

Dla pedagogów, psychologów, terapeutów. Dyplom i uprawnienia do pracy tą metodą.
CENA 400 ZŁ
Zapisy mailowo : fundacja.otoja.biuro@gmail.com INFORMACJA POD NR 884848499
ZNIŻKI DLA STUDENTÓW I GRUP POWYŻEJ 5 OSÓB

Kinezjologia edukacyjna – metoda terapii różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania, opracowana przez dra Paula E. Dennisona. Określana jest ona mianem “gimnastyki mózgu” (ang. Brain Gym), według jej twórcy i zwolenników skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Podstawy teoretyczne metody według twórcy są związane z funkcjami ludzkiego mózgu w trzech wymiarach: lateralności (laterality), skupienia (focus) i ześrodkowania (centering).

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).

Zaczynamy w piątek o godzinie 15 ;00

#terapie #szkolenia #szkoleniaszczecin #kursyldanauczycieli #kurs#kurskinezjologia #kinezjologiaedukacyjna #kinezjologia #pedagodzy

Logopeda

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W GRUPIE/ w Szczecinie jesteśmy prekursorem takiej formy.

TERAPIA GRUPOWA MA BARDZO DUŻE ZNACZENIE I OSIĄGAMY DZIĘKI NIEJ BARDZO ZADOWALAJĄCE EFEKTY, Należy wskazać, iż rozwój dzieci dokonuje się w dużym stopniu poprzez interakcje społeczne.

Zachowania innych osób wobec dziecka i zachowanie dziecka wobec innych wpływają na rozwój osobowości, poznania ( spostrzegania, pamięci, myślenia), mowy, emocji i oczywiście zachowania społecznego.

Grupowa forma organizacji aktywności dzieci zapewnia możliwość tworzenia warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka . Daje dziecku możliwość dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, umożliwia zdobycie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

Mówiąc o pracy grupowej mamy na myśli skład grupy, do której wchodzi kilkoro dzieci. Ta forma aktywności dzieci dostarcza bodźców aktywizujących i sprzyja uspołecznieniu uczestników grupy.

Grupowa praca z dziećmi dostarcza bardzo konkretnych korzyści, które wynikają z jej zastosowania zarówno dla małych pacjentów jak i logopedy.

Terapia grupowa dla dzieci/ socjoterapia

PROWADZIMY ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OBECNIE NABÓR DO GRUPY DZIECI 7-9 i 10-12 LAT Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W DOMU I SZKOLE

PROBLEMY :
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
ZABURZENIA EMOCJI I ZACHOWANIA
NADPOBUDLIWOŚĆ, ADHD
MUTYZM
ASPERGER I AUTYZM
NIEŚMIAŁOŚĆ
TRUDNOŚCI W ADAPTACJI W NOWYM ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM LUB SZKOLNYM
AGRESJA
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
ZABURZENIA UWAGI

Terapia indywidualna:  

psychologiczna, pedagogiczna, neuroterapia, logopedia, Si, kinezjologia, Metoda Dobrego statru itp.

Terapia grupowa:

 • Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.
  Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczychWiodącym, ogólnym celem grupowych zajęć jest dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń -pobudzających- poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.
  Budzimy i rozwijamy:
 • Ciekawość poznawczą i twórczą, odwagę w myśleniu i działaniu, korzystanie z wyobraźni.
 • Chęci i sposobów -pochłaniania wiedzy.
 • Pobudzamy rozwój społeczny, umiejętność komunikacji, pracy w grupie (zaistnienia w grupie).
 • Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji.
 • Radzenia sobie z lękami, frustracjami, agresją i nieśmiałością.
 • Uczymy tego co przyda się przez całe życie : umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami, myślenia i reakcji i zaskakujących i trudnych sytuacjach.
 •  Przynależność grupową klasyfikuje Terapeuta
  spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu we wtorki godzina 18;00
  ilość uczestników w grupie max 10- 1 godzina 40 zł

przy oplacie za cały mc/ 200zł (płatne z góry)
opłata miesieczna za 2 dzieci -200 zł

Zajęcia dla maluszków

“Mądra Główka” 

“zamiast przedszkola “

Zajęcia dla dzieci rozwijają :

 • intelektualnie,
 • ruchowo,
 • manualnie,
 • społecznie,
 • artystycznie.

Zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat prowadzone są w grupach wiekowych. Grupa liczy do 8 dzieci. Zwykle jest to 4-6 .

Rodzice dzieci do 3 lat biorą udział w zajęciach razem z dzieckiem. Staramy się w miarę możliwości zostawiać dziecko , ucząc umiejętności adaptacji w nowym środowisku.

Zajęcia trwają około 40 minut.

Podczas każdego spotkania nauczyciel organizuje zabawy i aktywności, które:

 • usprawniają ruchowo i manualnie,
 • rozwijają pamięć fotograficzną i wyobraźnię,
 • ćwiczą kreatywność i myślenie operacyjne
 • umuzykalniają, ćwiczą głos i artykulację.
 • kształtują umiejętność szybkiego fotograficznego czytania,
 • rozwijają zdolności matematyczne,
 • uczą wiedzy encyklopedycznej,

Dlaczego dzieci uwielbiają zajęcia MĄDRA GŁÓWKA : bo się nie nudzą: dowiadują się wielu ciekawych informacji, a co kilka minut zmienia się zabawa. Dlaczego rodzice uwielbiają zajęcia MĄDRA GŁÓWKA: bo rozwijają naturalne zdolności dziecka i zapobiegają dysfunkcjom rozwojowym takim jak dysleksja czy ADHD.

Jeśli chcielibyście Państwo, aby nauczyciel prowadził zajęcia w Waszym klubie, przedszkolu , bardzo prosimy o kontakt na adres fundacja.otoja.biuro@gmail.com . Proszę podać lokalizację, numer telefonu, preferowane dni i godziny oraz liczbę rodziców, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w zajęciach. Wystarczy grupa 5-6 dzieci.

2 razy w tygodniu

w godzinach 10- 11

koszt zajęć 50 zł za pojedyncze  zajęcia

Wskazana jest ciągłość wykupienie całego miesiąca to 300 zł czyli 33 zł za pojedyncze zajęcia

 

Terapia Integracji Sensorycznej

W naszej poradni prowadzimy terapię metodą Integracji Sensorycznej

Posiadamy salę, sprzęt i wykwalifikowanych specjalistów

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by odczucia mogły być użyte do celowego działania.

Gdy mózg właściwie rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, dotyku) dziecko rozwija się prawidłowo.

Na czym polegają zaburzenia integracji sensorycznej?

Polegają na nieefektywnym przetwarzaniu sygnałów płynących z różnych zmysłów przez układ nerwowy. reklama W konsekwencji dochodzi do nietypowych, zbyt słabych lub nadmiernych, reakcji na bodźce. Pojawiają się np. trudności z zachowaniem właściwej postawy ciała, problemy w opanowywaniu nowych zadań ruchowych (np. jazda na rowerze), czy też niechęć do uczestnictwa w zabawach ruchowych i grach sportowych.

W młodszym wieku szkolnym mogą to być kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) lub problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu czy też przepisywaniu z tablicy.

Jakie problemy są wskazaniem do zgłoszenia się do terapeuty?

Do najczęstszych, łatwo dostrzegalnych objawów pojawiających się w okresie przedszkolnym, należą trudności z utrzymaniem równowagi – dziecko często potyka się, przewraca. Ponadto często występuje słaba koordynacja ruchowa. Malec niechętnie rysuje, nieprawidłowo trzyma nożyczki, ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się, zapinaniem guzików, posługiwaniem się sztućcami. Pojawiają się problemy związane z awersją do mycia włosów, twarzy, uszu, czesania włosów, obcinania paznokci, czy unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk. Może wystąpić wyjątkowa wrażliwość na bodźce słuchowe, obniżona wrażliwość na ból, niezwracanie uwagi na zimno.

Dla kogo przeznaczona jest metoda integracji sensorycznej (SI)?

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu. Adresatami są także dzieci ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy niepełnosprawnością intelektualną. Warto pamiętać, że z zaburzeń integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną same, a problemy w przetwarzaniu wielozmysłowym będą rosły wraz z nimi. Dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie i objęcie terapią SI wszystkich dzieci, które takich zabiegów wymagają.

Na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej?

Rozpoczęcie terapii SI poprzedzone jest dokładną diagnozą rozwoju dziecka opartą na testach południowokalifornijskich oraz obserwacji klinicznej. Terapeuta przeprowadza też szczegółowy wywiad z rodzicami. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Głównym zadaniem terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Dzieci bardzo lubią wszystkie terapeutyczne zabawy i chętnie biorą w nich udział.

 

 

Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/4972610,integracja-sensoryczna-pomaga-w-problemach,id,t.html

DIALOG MOTYWUJĄCY- szkolenia dla wszystkich, którzy chcą odzyskać sens w działaniu.

– jak rozmawiać z uczniem/współpracownikiem, aby zachęcić do działania

 

WARSZTAT: 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

cena 150 zł

• Skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania. •

Fazowość motywacji – Transteoretyczny model zmiany – jak w praktyce rozpoznać fazę rodzącej się motywacji.

• Istota Dialogu Motywującego – praca ambiwalencją jako punkt wyjścia do podjęcia działania na rzecz zmian – jak zrozumieć i wykorzystać w motywowaniu innych ich “chce i nie chce mi się jednocześnie”.

•Cztery zasady DM. • Trening komunikacji wzmacniającej ufność we własne możliwości dokonania zmiany.

• Trening komunikacji prowokującej wypowiedzi o zmianie (dzia- łaniu) – jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany (działania).

• Jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować.

• Pułapki i błędy w prowadzeniu Dialogu Motywującego.