NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA FUNDACJI "OTOJA"

    Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższych, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.   Kadra pedagogiczna nieustanie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Opinie


 • OPINIE

  wydawane przez naszą poradnie

  Lp. Opinia dotyczy Podstawa prawna
  1. Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
  2. Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
  3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
  4. Zwolnienia z nauki drugiego języka § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  5. Nauki w klasie terapeutycznej § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  6. Dostosowania wymagań edukacyjnych § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  7. Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy §  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  8. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
  9. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
  10. Specyficznych trudności w uczeniu się § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  11. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach